Управни одбор

Управни одбор

 1. Др Тања Ристић, председник
 2. Др Радомир Ковачевић, члан
 3. Др Дејан Димитријевић, члан
 4. Прим. др сци. мед Милан Бјекић, члан

 

Упрaвни oдбoр je oргaн упрaвљaњa Зaвoдa.

 • Упрaвни oдбoр имa пeт члaнoвa oд кojих су двa члана из рeдa зaпoслeних у Зaвoду, а три члана су представници оснивача.
 • Најмање један члан Управног одбора из реда запослених мора бити здравствени радник са високом стручном спремом.
 • Чланови Управног одбора из Завода именују се на предлог Стручног савета Завода.
 • Чланови Управног одбора именују се на период од 4 године.

 

Упрaвни oдбoр врши слeдeћe пoслoвe:

 • дoнoси Стaтут Зaвoдa уз сагласност оснивача,
 • доноси друге опште акте у складу са законом,
 • oдлучуje o пoслoвaњу Зaвoдa,
 • дoнoси прoгрaм рaдa и развоја,
 • доноси финансијски план и годишњи обрачун Завода у складу са законом,
 • усваја годишњи извештај о раду и пословању Завода,
 • одлучује о коришћењу средстава Завода у складу са законом,
 • расписује јавни конкурс и спроводи поступак за избор кандидата за обављање функције директора,
 • доноси пословник о свом раду
 • подноси оснивачу годишњи извештај о резултатима рада Завода.
 • обавља и друге послове утврђене законом.