Интерна контрола

Интерна контрола

Интерна контрола

 

У Заводу се успоставља систем интерне контроле за све трансакције рачуна прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза и рачуна финансирања, као и управљања државном имовином, организовањем посебне службе интерне контроле.

Служба интерне контроле има за циљ да обезбеди примену закона, прописа, правила и процедуре, успешно пословање, економично ефикасно и наменско коришћење средстава, чување средстава и улагања од губитка укључујући и од преваре, неправилности или корупције, интегритет и поузданост информација, рачуна и података.

Интерни контролори су директно одговорни директору Завода, а извештај о обављеном пословању интерне контроле подносе Управном одбору најмање два пута годишње.

Служба интерне контроле Завода има три контролора економске струке, са вишом или високом стручном спремом. На поступак и начин вршења Службе интерне контроле у Заводу примењују се одредбе закона којим се уређује буџетски систем, као и прописа донетих за спровођење тог закона.