Стручни органи завода

Стручни органи завода

Стручни органи Завода су:

 • Стручни савет,
 • Стручни колегијум,
 • Етички одбор,
 • Комисија за унапређење квалитета рада.

 

СТРУЧНИ САВЕТ

 • Др. Биљана Бубњевић, председник
 • Др Јасмина Стевановић, члан
 • Др. Тања Kозомара Димитрујевић, члан
 • Др. Лана Ћирковић, члан

 

ЕТИЧКИ ОДБОР

 • Др. Оливера Мицић, председник
 • Прим. др сци. мед Милан Бјекић, члан
 • Др сци. мед Ивана Дунић, члан
 • Др Нада Пантић, члан
 • Др Јасна Гајица - Басара, члан
 • Душанка Јовановић, члан
 • Нада Јовановић, члан

 

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

 • Др Јасмина Стевановић, председник
 • Др. Светлана Ђуровић, члан
 • Др Јасна Гајица - Басара, члан
 • Др Оливера Мицић, члан
 • Срђан Жујовић, струковни санитарно-еколошки инжењер, члан

 

1. СТРУЧНИ САВЕТ

 • Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора.
 • Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом које на предлог Служби Завода именује директор.
 • Стручни савет има 4 члана.
 • У раду Стручног савета учествује и главни техничар Завода.
 • Директор Завода не може бити члан Стручног савета.
 • Савет се састаје најмање једном у 30 дана.

 

Стручни савет:

 • разматра и одлучује о питањима стручног рада Завода,
 • предлаже Програм стручног рада, као и стручног развоја,
 • предлаже План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника,
 • предлаже План за унапређење квалитета стручног рада у Заводу,
 • прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада,
 • предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Заводу,
 • предлаже директору чланове Етичког одбора Завода,
 • доноси Пословник о свом раду,
 • обавља и друге послове утврђене овим Статутом и законом.

 

2. СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ

 • Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове Завода. Стручни колегијум има 4 члана а чине га представници Служби Завода.
 • Стручни колегијум доноси Пословник о свом раду.

 

3. ЕТИЧКИ ОДБОР

 • Етички одбор Завода је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике.
 • Директор Завода именује Етички одбор на предлог Стручног савета Завода.
 • Чланови Етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника Завода и грађана са завршеним правним факултетом који живе или раде на територији за коју је Завод основан.
 • Број чланова Етичког одбора је 7 од којих је 5 чланова из реда запослених и 2 члана су представници грађана са завршеним правним факултетом.

 

Задаци Етичког одбора Завода су да:

 • прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности,
 • даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа, као и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Заводу као и да прати њихово спровођење,
 • прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената у области давања сагласности пацијената за предложену медицинску меру,
 • прати анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању као и увођењу нових здравствених технологија,
 • доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности,
 • врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите,
 • доноси Пословник о свом раду,
 • разматра и друга етичка питања у обављању делатности Завода.

 

4. КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

 • Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело Завода, које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Заводу, у складу са законом и прописима донетим за спровођење тог закона.
 • Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Заводу.
 • Комисија за унапређење квалитета рада у свом саставу има 5 чланова, који се састају најмање четири пута годишње а по потреби и више. Комисија доноси пословник о свом раду.