Надзорни одбор

Надзорни одбор

 1. Жељко Пиљевић, председник
 2. Ангелина Орбовић, члан
 3. Др сци. мед Ивана Дунић, члан

 

 • Надзорни одбор Завода обавља надзор над радом и пословањем Завода.
 • Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Надзорног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
 • Надзорни одбор Завода има три члана од којих је један члан из реда запослених у Заводу а два члана су представници оснивача.
 • Чланови Надзорног одбора именују се на период од 4 године.
 • Члана Надзорног одбора из реда запослених у Заводу оснивач именује на предлог Стручног савета Завода.

 

Нaдзoрни oдбoр:

 • разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду и пословању Завода и завршни рачун,
 • доноси Пословник о свом раду,
 • врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Завода,
 • врши увид у спровођење одлука Управног одбора,
 • oбaвљa и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм и oвим Стaтутoм.