Унапређење и проширење постојећег софтвера за медицински сегмент, у свему према техничким захтевима Интегирсаног Здравственог Информационог Система – ИЗИС-а, за здравствене установе – ЈНMB 2-3/2016