Стручни органи завода

Стручни органи Завода су:

 1. Стручни савет,

 2. Стручни колегијум,

 3. Етички одбор,

 4. Комисија за унапређење квалитета рада.

СТРУЧНИ САВЕТ

 1. Др Славица Обрадовић

 2. Др Јасмина Стевановић

 3. Др Јасна Гајица – Басара

 4. Др сци. мед Ивана Дунић

 

ЕТИЧКИ ОДБОР

 1. Прим. др сци. мед Милан Бјекић

 2. Др сци. мед Ивана Дунић

 3. Др Нада Пантић

 4. Др Јасна Гајица – Басара

 5. Др Дубравка Ђерић

 6. Душанка Јовановић

 7. Нада Јовановић

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

 1. Др Јасмина Стевановић

 2. Др Славица Обрадовић

 3. Др Јасна Гајица – Басара

 4. Др Оливера Мицић


1. СТРУЧНИ САВЕТ

Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора.

Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом које на предлог Служби Завода именује директор.

Стручни савет има 4 члана.

У раду Стручног савета учествује и главни техничар Завода.

Директор Завода не може бити члан Стручног савета.

Савет се састаје најмање једном у 30 дана.

Стручни савет:

 1. разматра и одлучује о питањима стручног рада Завода,

 2. предлаже Програм стручног рада, као и стручног развоја,

 3. предлаже План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника,

 4. предлаже План за унапређење квалитета стручног рада у Заводу,

 5. прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада,

 6. предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Заводу,

 7. предлаже директору чланове Етичког одбора Завода,

 8. доноси Пословник о свом раду,

 9. обавља и друге послове утврђене овим Статутом и законом.

 2. СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ

Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове Завода. Стручни колегијум има 4 члана а чине га представници Служби Завода.

Стручни колегијум доноси Пословник о свом раду.

3. ЕТИЧКИ ОДБОР

Етички одбор Завода је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике.

Директор Завода именује Етички одбор на предлог Стручног савета Завода.

Чланови Етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника Завода и грађана са завршеним правним факултетом који живе или раде на територији за коју је Завод основан.

Број чланова Етичког одбора је 7 од којих је 5 чланова из реда запослених и 2 члана су представници грађана са завршеним правним факултетом.

Задаци Етичког одбора Завода су да:

 1. прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности,

 2. даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа, као и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Заводу као и да прати њихово спровођење,

 3. прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената у области давања сагласности пацијената за предложену медицинску меру,

 4. прати анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању као и увођењу нових здравствених технологија,

 5. доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности,

 6. врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите,

 7. доноси Пословник о свом раду,

 8. разматра и друга етичка питања у обављању делатности Завода.

4. КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело Завода, које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Заводу, у складу са законом и прописима донетим за спровођење тог закона.

Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Заводу.

Комисија за унапређење квалитета рада у свом саставу има 5 чланова, који се састају најмање четири пута годишње а по потреби и више. Комисија доноси пословник о свом раду.