Нaдзoрни oдбoр

НАДЗОРНИ ОДБОР

  1. Милица Савић

  2. Далиборка Василијевић

  3. Др сци. мед Ивана Дунић


Надзорни одбор Завода обавља надзор над радом и пословањем Завода.

Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Надзорног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Надзорни одбор Завода има три члана од којих је један члан из реда запослених у Заводу а два члана су представници оснивача.

Чланови Надзорног одбора именују се на период од 4 године.

Члана Надзорног одбора из реда запослених у Заводу оснивач именује на предлог Стручног савета Завода.

Нaдзoрни oдбoр:

  1. разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду и пословању Завода и завршни рачун,

  2. доноси Пословник о свом раду,

  3. врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Завода,

  4. врши увид у спровођење одлука Управног одбора,

  5. oбaвљa и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм и oвим Стaтутoм.